Τι εργασίες προβλέπονται στο τμήμα Άμφισσα-Αγία Ευθυμία με το έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο δρόμος Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας, από την κατασκευή του, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά, το οποίο έχει επισημάνει κι ο Σύλλογός μας και έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι οι καθιζήσεις που παρατηρούνται στο τούνελ της “Κούσκιας”. Φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπισθεί με το έργο που έχει προκηρύξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το οποίο, έχοντας προϋπολογισμό 158.000€, θα επιλύσει και κάποια άλλα προβλήματα τόσο στο τμήμα Άμφισσα-Αγία Ευθυμία όσο και στο τμήμα Αγία Ευθυμία-Βουνιχώρα.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος του Νομού μας Πέγκυ Αραβαντινού μας απέστειλε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα, συνοδευόμενο με φωτογραφίες, στο οποίο περιγράφονται οι εργασίες που θα γίνουν. Την ευχαριστούμε πολύ.

Ενημερωτικό σημείωμα

Σημαντικές παθογένειες της αριθμ. 48 Π.Ε.Ο από Άμφισσα προς Βουνιχώρα, σε τέσσερις θέσεις αντιμετωπίζονται, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, με το έργο: Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος Τεχνικών Έργων Άμφισσα – Αγία Ευθυμία και σήμανση της Ε.Ο. 48 Περιοχή Τούνελ, προϋπολογισμού 158.000 ευρώ. Η προκήρυξη με ΑΔΑ:ΨΡΑΓ7ΛΗ-ΦΔ8 βρίσκεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 566 της Π.Ε. Φωκίδας.   

Οι θέσεις επέμβασης:

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α) θέση πριν το υπάρχoν τούνελ (χ.θ = 3 + 600)

Στη συγκεκριμένη θέση, τμήμα του ασφαλτικού οδοστρώματος του δρόμου έμπροσθεν του υπάρχοντος τούνελ, σε μήκος περίπου 30,00.μ και μέσο πλάτος 8,00.μ περίπου, παρουσιάζει χρόνια καθίζηση και συνέχεια αντιμετωπίζεται με κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης. Επί πλέον παρουσιάζονται ρηγματώσεις στο ασφαλτικό οδόστρωμα, συνέχεια του τμήματος της καθίζησης σε μήκος 150,00.μ περίπου. Κατάντη του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου υπάρχει τοιχίο αντιστήριξης μεταβλητού ύψους από 6,50.μ έως 4,50.μ

Οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη προς αποκατάσταση των ζημιών είναι οι εξής: 1. Διάνοιξη οπών ανά τέσσερα μέτρα (δύο σειρές) στο σώμα του υπάρχοντος τοιχίου κατάντη του δρόμου, προκειμένου να γίνεται η απορροή των υπογείων υδάτων. 2. Εκσκαφή του τμήματος της καθίζησης σε βάθος 2,00 έως 3,00.μ (το ακριβές βάθος των εκσκαφών θα εκτιμηθεί κατά την ώρα των εκσκαφών) και σε πλάτος 8,00.μ περίπου, σε μήκος 30,00.μ περίπου. Κατόπιν θα γίνει επίχωση με λιθοριπή, εν συνεχεία διάστρωση με κοκκώδες υλικό πάχους 30 εκατοστών, μία υπόβαση από 3α μέσου πάχους 15 εκατοστών και τσιμεντόστρωση πάχους 15.εκ με πλέγμα. 3. Στο υπόλοιπο τμήμα του ασφαλτικού οδοστρώματος που παρουσιάζει ρωγμές και αποτελεί συνέχεια του τμήματος της καθίζησης, προβλέπεται φρεζάρισμα αυτού σε όλο το πλάτος και εν συνεχεία κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε όλο το μήκος και πλάτος του δρόμου και μία αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση. 4. Δεξιά και αριστερά του δρόμου πριν την είσοδο στο τούνελ υπάρχουν τοιχία αντιστήριξης των πρανών από σκυρόδεμα, το ύψος των οποίων δεν επαρκεί για την συγκράτηση των καταπτώσεων των πρανών Προβλέπεται ανύψωση των τοιχίων αριστερά και δεξιά του τούνελ (σε μήκος 30,00μ + 30,00.μ) σε ύψος 1,00.μ, πάχους 30.εκατ. Για την συνένωση των τοιχίων θα διανοιχθούν οπές στη στέψη του υπάρχοντος τοιχίου ανά 50 εκατ, και σε βάθος 60 εκ προκειμένου να τοποθετηθούν βλήτρα Φ16 (μήκος τεμαχίου 1,50.μ). Επίσης θα τοποθετηθούν 5 διανομές Φ12 καθ’ ύψος. 5. Στα πρανή των τοιχίων που θα ανυψωθούν δεξιά και αριστερά του τούνελ προβλέπεται φύτευση δένδρων (κυπαρίσσι) και ενδιάμεσα των δένδρων θα φυτευτούν θάμνοι (σπάρτα) που σκοπό έχουν την συγκράτηση των πρανών. Για την φύτευση των παρά πάνω θα δοθούν επί τόπου οδηγίες από την υπηρεσία μας κατά την εκτέλεση του έργου. 6. Τοποθέτηση τεσσάρων (4) εσχαρών βαρέως τύπου, διαστάσεων (0,88*0,52) στα υπάρχοντα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων που βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο του τούνελ με αντικλεπτικό μηχανισμό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

 

ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

Β) θέση οδοστρώματος μετά το τούνελ ( χ.θ = 3 + 900 )

Στη συγκεκριμένη θέση, δύο τμήματα του ασφαλτικού οδοστρώματος του δρόμου σε μήκος 15,00.μ περίπου πλάτους 7,00.μ και 2. σε μήκος 5,00.μ περίπου πλάτους 4,50.μ περίπου, παρουσιάζουν καθιζήσεις. Επί πλέον παρουσιάζονται ρηγματώσεις στο ασφαλτικό οδόστρωμα, ενδιάμεσα των τμημάτων της καθίζησης σε μήκος 40,00.μ περίπου. Οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη προς αποκατάσταση των ζημιών είναι οι εξής: 1. Εκσκαφή των τμημάτων της καθίζησης σε βάθος 1,00 μ. Κατόπιν θα γίνει επίχωση με λιθοριπή 0,40 εκ, εν συνεχεία κοκκώδες υλικό πάχους 25 εκατοστών, μία υπόβαση από 3α μέσου πάχους 15 εκατοστών, τσιμεντόστρωση πάχους 15.εκ με πλέγμα. 2. Στο υπόλοιπο τμήμα του ασφαλτικού οδοστρώματος που παρουσιάζει ρωγμές και αποτελεί συνέχεια των τμημάτων της καθίζησης, προβλέπεται φρεζάρισμα αυτού σε όλο το πλάτος, και εν συνεχεία κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε όλο το μήκος και πλάτος του δρόμου, και εν συνεχεία αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

Γ) Χ.Θ = 4+900

Στη συγκεκριμένη θέση και αριστερά στο πρανές του δρόμου επικρέμονται βραχώδεις όγκοι με κίνδυνο κατάρρευσης αυτών. Προβλέπεται εκσκαφή και απομάκρυνση αυτών.

Δ) Θέση Βερδέν

Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει ημιτελές τμήμα ασφαλτικού οδοστρώματος σε μήκος 120,00.μ περίπου. Απαιτείται η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και εν συνεχεία τάπητας με κατασκευή ασφαλτικής αντιολισθηρής στρώσης. Επίσης στο κατάντη πρανές προβλέπεται τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 70,00.μ

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ "ΒΕΡΔΕΝ"

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ “ΒΕΡΔΕΝ”

Ε) Προβλέπονται εργασίες σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (κινδύνου, ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες) σε θέσεις που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο κατά την εγκατάσταση αυτού στο έργο. Καθώς και διαγράμμιση όλων των τμημάτων που θα κατασκευασθούν ασφαλτικές εργασίες σε συνέχεια της υπάρχουσας. Επίσης προβλέπεται καθαρισμός και εκοπή θάμνων αριστερά και δεξιά του δρόμου όπου απαιτείται που εμποδίζουν την ορατότητα των οχημάτων, οι θέσεις των οποίων θα υποδειχθούν επί τόπου από την υπηρεσία μας κατά την εγκατάσταση του αναδόχου.

Be first to comment