Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΕΥΘΥΜΙΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών, μη κερδοσκοπικός, με την επωνυμία «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» και με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η συχνή επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτού για την σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης.
β) Η συμπαράσταση και υποστήριξη των Αγιοευθυμιωτών που έχουν ανάγκη από βοήθεια.
γ) Η συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα (πρώην Κοινότητα) Αγίας Ευθυμίας και τους εκεί φορείς, καθώς και με Αγιοευθυμιώτες που ζουν στο εξωτερικό και φορείς αυτών, για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση θεμάτων, που αναφέρονται στη γενέτειρά μας Αγία Ευθυμία Νομού Φωκίδας.
δ) Η με κάθε νόμιμο μέσο προβολή του χωριού αυτού και η έκδοση και κυκλοφορία εντύπων που κατατείνουν στο σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη-Εγγραφή

Άρθρο 3ο
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη δικαιούνται να γίνουν όσοι κατάγονται οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους ή από τους προγόνους τους, από την Αγία Ευθυμία καθώς και οι σύζυγοί τους. Επίσης τακτικά μέλη δικαιούνται να γίνουν και εκείνοι των οποίων οι οικογένειες διαμένουν μόνιμα στην Αγία Ευθυμία ή διαθέτουν εκεί κατοικία.

Επίτιμα μέλη δικαιούνται να γίνουν όσοι προσφέρουν σημαντικές ηθικές και υλικές υπηρεσίες στον Σύλλογο ή στο Δημοτικό Διαμέρισμα (πρώην Κοινότητα) Αγίας Ευθυμίας και ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από έγγραφη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 4ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα έσοδα από το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσό των δύο (2) ευρώ και καταβάλλεται κατά την εγγραφή του μέλους.
β) Τα έσοδα από την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται από τα εκδιδόμενα από τον Σύλλογο έντυπα ήτοι συνδρομές κ.λπ. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών, για τα εκδιδόμενα από τον Σύλλογο έντυπα, ορίζεται στο ποσόν των δέκα (10) ευρώ.
δ) Τα έσοδα από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ.
ε) Τα έσοδα από δωρεές και κληροδοτήματα.
στ) Οι επιχορηγήσεις από το κράτος ή άλλους φορείς.
ζ) Οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις των διαθεσίμων του Συλλόγου στις Τράπεζες.
η) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Το ύψος των ποσών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α, β και γ του άρθρου αυτού, μπορεί να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από έγγραφη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5ο
Τον Σύλλογο διοικεί Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται για τρία (3) χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Το έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Οι εκλογές διενεργούνται μέσα στον μήνα Δεκέμβριο του έτους λήξεως της θητείας του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Μέλη.

Άρθρο 6ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του ή το ζητήσουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία περιλαμβάνουν και τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν.

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο με την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν και γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από συνεδρίαση.

Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Στα πρακτικά γράφονται και οι γνώμες αυτών που μειοψήφησαν.

Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθούν τα μέλη του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Συλλόγου, δικαιούνται να προτείνουν εγγράφως θέματα, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συζητήσει εντός μηνός από την κατάθεση του εγγράφου.

Απαρτία υπάρχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 7ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:
α) Φροντίζει για την προπαρασκευή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής.
β) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό για το περασμένο έτος και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, τους οποίους και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
γ) Αποφασίζει για κάθε δαπάνη και ενεργεί καθετί που αφορά στη διοίκηση και στη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
δ) Φροντίζει για την έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου.
ε) Παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 8ο
Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Συμβουλίου, επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η αναπλήρωση από τον πρώτο επιλαχόντα γίνεται και στην περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης ή θανάτου.

Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήψεως της σχετικής απόφασης αναπλήρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως τον απουσιάζοντα να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις, θεωρείται δε ότι το μέλος αυτό έχει παραιτηθεί όταν οι παρεχόμενες εξηγήσεις είναι, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεπαρκείς ή όταν αρνείται να τις παρέξει.

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και θα εκλέξει αυτά.

Εάν εκλείψουν (παραιτηθούν), για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να ζητήσει δικαστικά το διορισμό προσωρινής Διοίκησης αυτού, η οποία και θα συγκαλέσει, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον διορισμό της, Γενική Συνέλευση η οποία και θα προβεί στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν, αμελήσουν να κινήσουν τη διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ίδια διαδικασία επίσης εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου έληξε η θητεία, αδρανεί και δεν προβαίνει στις καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άσκηση καθηκόντων από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύεται.

Άρθρο 9ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά και προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσεται και δεν φέρει ευθύνη εφόσον απουσίαζε ή είχε εκφράσει διαφωνία σε ληφθείσα απόφαση και αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα πρακτικά.

Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες Προέδρου-Αντιπροέδρου

Α’ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες γενικά τις κρατικές και δικαστικές αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου προεδρεύει και καταρτίζει, με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στην συγκαλούμενη κάθε χρόνο, για τον σκοπό αυτό, τακτική Γενική Συνέλευση.

Β’ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα-Βιβλία του Συλλόγου

Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου.
β) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα κάθε είδους έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
γ) Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
δ) Βοηθά τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Τηρεί τα κατωτέρω βιβλία του Συλλόγου:
(1) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
(2) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
(3) Βιβλίο μητρώου μελών (τακτικών και επίτιμων).
(4) Βιβλίο μεγάλων ευεργετών, ευεργετών και δωρητών.
(5) Βιβλίο υλικού
(6) Βιβλίο βιβλιοθήκης
(7) Κάθε άλλο βιβλίο που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθεί.

Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνει γνώση των βιβλίων.

Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας του Συλλόγου:
α) Φροντίζει για την είσπραξη κάθε πόρου του Συλλόγου, με διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης υπογεγραμμένες απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο, και ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα, που φέρουν τις υπογραφές του ιδίου, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
β) Καταθέτει σε ελληνική τράπεζα ή στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
γ) Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά με βάση έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή του αναπληρωτή τους, προς την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.
δ) Τηρεί όλα τα από τον Νόμο οριζόμενα βιβλία, ευθυνόμενος προσωπικά για τη διαχείριση του ταμείου.
ε) Ενημερώνει το βιβλίο μελών, τις ατομικές καρτέλες των μελών και τα ηλεκτρονικά αρχεία για τις οιασδήποτε μορφής προσφορές υπέρ του Συλλόγου ή των σκοπών του.
στ) Υποβάλλει, ανά τρίμηνο, συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Συλλόγου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συσταθούν:
α) Τμήμα Νέων, που καλύπτει άτομα ηλικίας μέχρι και 32 ετών.
β) Τμήμα Γυναικών.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την σύσταση τμήματος ή τμημάτων, εγκρίνεται ή απορρίπτεται στη πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14ο
Τακτική-Έκτακτη Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει για κάθε θέμα που φέρεται σ’ αυτή.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

α) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά κάθε έτος, μέσα στον μήνα Δεκέμβριο σύμφωνα με τον Νόμο. Στη Συνέλευση αυτή υποβάλλεται για έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος που πέρασε, καθώς και ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος.

β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τη σύγκληση αναγκαία, διότι υπάρχει σπουδαίος λόγος.
(2) Όταν ζητηθεί από είκοσι (20) μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.
(3) Όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και στις περιπτώσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, πριν από τρεις (3) ημέρες. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με επιστολή, με δημοσίευση στην εφημερίδα του Συλλόγου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να συζητηθούν και άλλα θέματα πέραν αυτών που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Απαρτία-Λήψη απόφασης

Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, βρίσκονται σε απαρτία, αν παρίσταται σ’ αυτές το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται και δεύτερη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, παρευρίσκονται σ’ αυτή.

Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στις εργασίες της, εκλέγει, με ανάταση των χειρών, το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου, διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, κατά κανόνα, με μυστική ψηφοφορία, μπορεί όμως, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, να ληφθούν και με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 16ο
Αρχαιρεσίες

α) Κάθε τρία (3) έτη διενεργούνται εκλογές, για την ανάδειξη των επτά (7) τακτικών και των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τριών (3) τακτικών και των ισάριθμων αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές και καλεί τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

β) Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση και λαμβάνουν το λόγο εάν το ζητήσουν.

γ) Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν Σύμβουλοι και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση, πριν από δύο (2) ημέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης η υποψηφιότητα Συμβούλου γίνεται δεκτή και μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον όμως προταθεί από τρία τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση των αναγκών των αρχαιρεσιών, προβαίνει στην εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Είναι ευνόητο, ότι δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής, οι υποψήφιοι για τα όργανα του Συλλόγου.

Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με βάση τους νόμους, το παρόν καταστατικό και το βιβλίο μητρώου των μελών και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλονται.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική και γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και φακέλους, οι οποίοι, αφού σφραγισθούν, με την σφραγίδα του Συλλόγου και μονογραφηθούν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, παραδίδονται στους ψηφοφόρους. Κάθε ψηφοφόρος, αφού σημειώσει προ των ονομάτων των υποψηφίων, μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προσέρχεται και ρίπτει ο ίδιος τον σφραγισμένο φάκελο, αφού τον κλείσει, στην κάλπη. Ο φάκελος γίνεται δεκτός από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξακρίβωση από το μητρώο, ότι αυτός που ψηφίζει έχει δικαίωμα ψήφου, το δε όνομά του καταχωρίζεται σε κατάσταση ψηφισάντων. Ψηφοφορία με αντιπρόσωπο δεν είναι δυνατή.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων, προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αφού αριθμήσει και μονογράψει τα ψηφοδέλτια, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων που φέρουν σταυρό προτίμησης. Ο αριθμός του ψηφοδελτίου και ο υποψήφιος που έλαβε σταυρό προτίμησης καταχωρούνται σε κατάσταση.

Μετά το πέρας της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τα επιτυχόντα επτά (7) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν τις περισσότερες ψήφους και τα πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθορίζουσα ταυτόχρονα και την σειρά των αναπληρωματικών, που θεωρούνται επιλαχόντα μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε κάθε επιλαχόν μέλος, καθώς και τα τρία (3) επιτυχόντα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που πήραν τις περισσότερες ψήφους και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής και συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το πρακτικό και το λοιπό υλικό των εκλογών παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση, από την εφορευτική επιτροπή, το αποτέλεσμα της οποίας επίσης αναγράφεται στο πρακτικό αρχαιρεσιών.

Άρθρο 17ο
Στην ίδια Γενική Συνέλευση της εκλογικής διαδικασίας, μπορεί να προηγηθεί ο απολογισμός του απερχομένου διοικητικού Συμβουλίου, να αναγνωσθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να γίνει συζήτηση επ’ αυτών (διαδικασία τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

Άρθρο 18ο
Συγκρότηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα-Ανάληψη καθηκόντων

Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που πλειοψήφησε και προβαίνει, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Μετά την συγκρότησή του σε σώμα και εντός πέντε (5) ημερών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το παλιό, κατά την οποία γίνεται η παραλαβή και παράδοση των εγγράφων, των βιβλίων και των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο απ’ όλα τα μέλη του απερχομένου Συμβουλίου και εκείνου που αναλαμβάνει.

Άρθρο 19ο
Εξελεγκτική Επιτροπή

Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή, η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του μέλους που πλειοψήφησε, και προβαίνει στην εκλογή ενός των μελών της ως προέδρου αυτής.

Καθήκον της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εξέλεγξη της χρηματικής διαχείρισης του Συλλόγου και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του πορίσματός της.

Στο έργο της η επιτροπή καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη του διαχειριστικού έτους και την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, για την λογοδοσία και τον απολογισμό.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την κατά τα ανωτέρω πρόσκλησή της, να προσέλθει για την εξέλεγξη, τίθενται δε στη διάθεσή της όλα τα αιτούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο στοιχεία. Εάν η Επιτροπή δεν προσέλθει εγκαίρως κηρύσσεται έκπτωτη και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σαν τέτοια τα τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία απαρτίζουν πλέον την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή παρέχεται δικαίωμα εποπτείας επί όλων των διαχειριστικών πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον σκοπό αυτό συνέρχεται στο τέλος κάθε εξαμήνου και συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για ενημέρωσή του.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλει επίσης να συντάσσει, κάθε εξάμηνο, έκθεση των πεπραγμένων γενικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 20ο
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και φέρει περιφερειακά τις λέξεις «Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών» και το έτος ίδρυσης «1957» και στο κέντρο την εικόνα του Αγίου Ευθυμίου και τις λέξεις «Ο Άγιος Ευθύμιος».

Άρθρο 21ο
Ο Σύλλογος μπορεί να έχει λάβαρο και σημαία, με έμβλημα την εικόνα του Αγίου Ευθυμίου, εορτάζει δε την 20η Ιανουαρίου, ημέρα του Αγίου Ευθυμίου, με λειτουργία και δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας Ν. Φαλήρου ή σε άλλο Ναό της περιοχής Αττικής ή και με την πραγματοποίηση εκδρομής στην Αγία Ευθυμία Παρνασσίδας.

Άρθρο 22ο
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δεν επιτρέπεται η είσοδος ξένων προσώπων προς εκείνα τα οποία ορίζει το παρόν καταστατικό.

Επιτρέπεται η παρουσία αντιπροσώπων διαφόρων αρχών, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τον Νόμο.

Άρθρο 23ο
Απαγορεύονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συζητήσεις ξένες προς τα θέματα, τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου.

Απαγορεύονται απολύτως οι πολιτικές συζητήσεις.

Διαγραφή μέλους αποφασίζεται από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από έγγραφη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία προσδιορίζονται με ακρίβεια οι σε βάρος τού μέλους κατηγορίες και οι έγγραφες απόψεις τού τελευταίου, τις οποίες αυτός υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από προηγηθείσα πρόσκλησή του.

Άρθρο 24ο
Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ανακηρύσσονται Μεγάλοι Ευεργέτες, Ευεργέτες και Δωρητές, άτομα ή νομικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά υπέρ του Συλλόγου ή των σκοπών του.

Το ύψος του ποσού που αναφέρεται σε κάθε κατηγορία, προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Τα ονόματα όλων των ανωτέρω, αναγράφονται σε πίνακες που αναρτώνται στα γραφεία του Συλλόγου ή στο σημείο υπέρ του οποίου έγινε η καταβολή.

Επίσης ανακηρύσσονται ευεργέτες, άτομα που πρόσφεραν στον σύλλογο ή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Ευθυμίας (πρώην Κοινότητα), πνευματική ή επιστημονική υπηρεσία, χωρίς οικονομική αμοιβή.

Τα ονόματα ατόμων, τα οποία πρόσφεραν επίσης στον Σύλλογο, με διαθήκη τους, αναγράφονται σε πίνακα, που ομοίως αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου, τα ονόματά τους δε μνημονεύονται στους Ιερούς Ναούς κατά τις τελούμενες από τον Σύλλογο δοξολογίες.

Άρθρο 25ο
Διάλυση Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος διαλύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).
(β) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
(γ) Αν αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.
2. Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η ειδική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 15.
3. Σε περίπτωση διάλυσης ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνονται να παραδώσουν την περιουσία του Συλλόγου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευθυμίου της Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από τον Νόμο.

Άρθρο 26ο

Ο Σύλλογος, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους ή οργανώσεις που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών του, απευθύνεται και συνεργάζεται με κάθε αρχή ή ιδιώτη.

Άρθρο 27ο
Κανένα μέλος του Συλλόγου δεν δικαιούται αμοιβής για τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες, οποιασδήποτε μορφής ή ιδιότητας.

Η προσφορά προς τον Σύλλογο, πρέπει να θεωρείται προσφορά προς την γενέθλια γη.

Άρθρο 28ο
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.