Η ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ ζητάει Οικονομολόγο

Η  Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε):

Μετά την με αριθμ. 620/197/07-12-2017  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει την διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης -φακέλου συμμετοχής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1)  Οικονομολόγο (Π.Ε) στα πλαίσια εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER Μ.19 του ΠΑΑ 2014-2020, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει στον νομό Φωκίδας. Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε (www.anfok.gr) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει  σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) στην Άμφισσα, οδός  Γιδογιάννου 37, Τ.Κ. 33100 μέχρι την Δευτέρα  05/03/2018 και ώρα 14:30. Υπεύθυνη για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου τηλ. 2265350696.

Άμφισσα, 12/02/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε

Ευάγγελος Κατσαγούνος

Be first to comment